Baxter Run For Fund 2024

วันอาทิตย์ 20 ตุลาคม 2567

สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

00วัน
00ชั่วโมง
00นาที
00วินาที

วัตถุประสงค์

   บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ชั้นนำ  ได้ริเริ่มจัดงานวิ่งการกุศลอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน และในปีนี้ บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จะจัดงานวิ่งการกุศลครั้งที่ 8 “Baxter Run For Fund 2024” ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
    1.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพ และเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรคไต และโรคที่เกี่ยวข้องกับไต
    2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในสายงานด้านสุขภาพและสาธารณชนเข้าใจถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับโรคไต
    3.เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรม บริจาคให้แก่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยและสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตของประเทศไทย

ประเภทกิจกรรมและรางวัล

เสื้อที่ระลึก

เหรียญที่ระลึก

Route Map 2 KM

Route Map 4 KM

Route Map 10.5 KM

Walk & Run 2 KM

 • WaLK & Run  2 Km ค่าสมัคร 500 บาท
 • สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก  และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)
 • ไม่มีการแข่งขัน

Fun Run 4 KM

 • Fun Run 4  KM
 • ค่าสมัคร  500  บาท
 • สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)

Mini Marathon 10.5 KM

 • Mini Marathon 10.5 km  ( มีการแข่งขัน -ใช้ชิพจับเวลา)
 • ค่าสมัคร  600  บาท
 • สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)
 • มีการแข่งขันในรุนกลุ่มอายุ ชาย-หญิง

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

ผู้ชนะการแข่งขัน ประเภท 10.5 KM ในรุ่นกลุ่มอายุ อันดับ 1-5 ชายและหญิง ได้รับถ้วยรางวัล

การแบ่งกลุ่มอายุชาย-หญิง ระยะแข่งขัน 10.5 KM
ชาย    อายุไม่เกิน 29 ปี , 30 -39 , 40-49, 50-59 , 60 ปีขึ้นไป
หญิง   อายุไม่เกิน 29 ปี  ,30 -39 , 40-49 , 50 ปีขึ้นไป

ดาวน์โหลดภาพถ่ายฟรี สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

กติกาการแข่งขัน

กติกาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สงวนสิทธิ์การสมัครหนึ่งบุคคล(คนเดียวกัน) ต่อหนึ่งรายการ
 2. ห้ามใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 3. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 4. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครและไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกรณี
 5. ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทน
 6. ไม่มีการรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ (Race Pack) ในวันแข่งขัน
 7. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่นภัยจากธรรมชาติ

กติกาการแข่งขันและการรับรางวัล

 1. นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทตามที่คณะผู้จัดกำหนดไว้
 2. นักวิ่งต้องติดหมายเลข BIB ให้เห็นอย่างชัดเจนและต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ที่กำหนดไว้ ทุกจุดกรณีที่วิ่งลัดหรือออกนอกเส้นทาง คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
 3. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด
 4. การประท้วงสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยและผู้ประท้วงต้องวางเงิน 1,000 บาท และผู้ประท้วงจะได้รับเงินคืน ถ้าการประท้วงเป็นผล
 5. นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัลและปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ให้รายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัยต่อคณะกรรมการ จัดการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด  (กำหนดเวลาทางผู้จัด จะติดไว้ ณ จุดรายงานตัว)
 6. กรณีที่นักวิ่งไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อน ลำดับนักวิ่งที่ได้ลำดับรองลงมา มีสิทธิ์รับรางวัลแทน
 7. การแสดงรายงานตัวเพื่อรับรางวัล จำเป็นต้องแสดง BIB ถูกต้องตามที่สมัครไว้มีชื่อ-นามสกุล ถูกต้องตาม บัตรประชาชน และผู้ชนะต้องนำหลักฐานมาแสดง อย่างเช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทางมาแสดงต่อคณะกรรมการด้วย
 8. นักวิ่งที่ติดอันดับและรับถ้วยรางวัลไปแล้ว หากภายหลังคณะผู้จัดการแข่งขัน ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริต ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม  คณะผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบถ้วยรางวัล รวมถึงจะมีบทลงโทษทั้งทางกฎหมายและทางสังคม

กำหนดการ

ผู้สนับสนุน

ติดต่อสอบถาม การสมัครร่วมกิจกรรม
TEL : 096-885-5609 (MON – FRI 09.00 AM – 06.00 PM)
E-MAIL : [email protected]

ShutterRunning (2014) Co., LTD.

the Full service of running event management by a professional organizing team
7 Market Today Project กรุงเทพกรีฑา7 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร, 10240.
TEL : 096-885-5609, 086-389-5627
( Mon – Fri 09.00 AM – 06.00 PM )
EMAIL : [email protected]