EIT RUN 2024

17 พฤศจิกายน 2567 / ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

00วัน
00ชั่วโมง
00นาที
00วินาที

รายละเอียดกิจกรรม

     วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และสังคมมาหลายครั้ง โดยเฉพาะงานเดินและวิ่งออกกำลังกาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2566 ในโอกาสครบรอบ 80 ปีขององค์กร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จึงเห็นควรจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกวิศวกรและประชาชนผู้สนใจ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น พร้อมทั้งนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร และกิจกรรมของสมาคมฯ
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ให้คำปรึกษาปัญหาทางวิศวกรรมแก่ภาครัฐและเอกชน
3. เป็นกิจกรรมสร้างความร่วมมือร่วมใจในวงการวิศวกรรมไทย
4. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ของสมาชิก และผู้สนใจ

ประเภทกิจกรรม EIT RUN 2024

หมายเหตุ :
*สำหรับผู้สมัคร VIP, VVIP จะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึก ตามระยะที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
*ผู้สมัคร ระยะ 26km จะได้รับเสื้อ Finisher เมื่อเข้าเส้นชัย ภายในเวลาที่กำหนด

เสื้อที่ระลึก ระยะ 5 KM

เสื้อที่ระลึก ระยะ 10 KM

เสื้อที่ระลึก ระยะ 26 KM

เสื้อ FINISHER สำหรับระยะ 26 K

เหรียญที่ระลึก

เสื้อโปโลและของที่ระลึก VIP - VVIP

5 KM Route Map

Fun Run 5 KM

Fun Run 5 Km (ไม่มีการแข่งขัน)
ค่าสมัคร 500 บาท
สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก  และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)

10 KM Route Map

10 KM

10 Km  (มีการแข่งขัน ใช้ชิพจับเวลา)
ค่าสมัคร  600  บาท
สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)

ผู้ชนะ Overall อันดับ 1-5 ชาย และ หญิง  ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลตามลำดับดังนี้
อันดับ 1    4,000 บาท
อันดับ 2    3,000 บาท
อันดับ 3    2,000 บาท
อันดับ 4    1,500 บาท
อันดับ 5    1,200 บาท

การแบ่งกลุ่มอายุชายและหญิง 
อายุต่ำกว่า 18 ปี, 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, และ 60 ปีขึ้นไป

ผู้ชนะการแข่งขันในรุ่นกลุ่มอายุ อันดับ 1-3 ชายและหญิง ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลตามลำดับดังนี้
อันดับ 1   1,000 บาท
อันดับ 2     800 บาท
อันดับ 3     600 บาท

26 KM Route Map

26 KM

26 km (มีการแข่งขัน ใช้ชิพจับเวลา)
ค่าสมัคร  850  บาท
สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก-เสื้อ Finisher (เมื่อเข้าเส้นชัย)

ผู้ชนะ Overall อันดับ 1-5 ชาย และ หญิง  ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลตามลำดับดังนี้
อันดับ 1    5,000 บาท
อันดับ 2    4,000 บาท
อันดับ 3    3,000 บาท
อันดับ 4    2,500 บาท
อันดับ 5    2,000 บาท

การแบ่งกลุ่มอายุชายและหญิง 
อายุต่ำกว่า 18 ปี, 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, และ 60 ปีขึ้นไป

ผู้ชนะการแข่งขันในรุ่นกลุ่มอายุ อันดับ 1-3 ชายและหญิง ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลตามลำดับดังนี้
อันดับ 1   1,500 บาท
อันดับ 2   1,200 บาท
อันดับ 3   1,000 บาท

รางวัลพิเศษ

 TOP 100 ชายและหญิง ระยะ 10 KM และ 26 KM  ได้รับของรางวัลพิเศษ
TOP 50 ชายและหญิง ระยะ 5 KM รับของรางวัลพิเศษ
  รางวัลแฟนซี 20 รางวัล ได้รับของที่ระลึก
 รางวัลทีม/ชมรม ที่มีผู้สมัครสูงสุด 5 ทีม ได้รับของที่ระลึก

กติกาการแข่งขัน

กติกาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สงวนสิทธิ์การสมัครหนึ่งบุคคล(คนเดียวกัน) ต่อหนึ่งรายการ
 2. ห้ามใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 3. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 4. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครและไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกรณี
 5. ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทน
 6. ไม่มีการรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ (Race Pack) ในวันแข่งขัน
 7. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่นภัยจากธรรมชาติ

กติกาการแข่งขันและการรับรางวัล

 1. นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทตามที่คณะผู้จัดกำหนดไว้
 2. นักวิ่งต้องติดหมายเลข BIB ให้เห็นอย่างชัดเจนและต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ที่กำหนดไว้ทุกจุดกรณีที่วิ่งลัดหรือออกนอกเส้นทาง คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
 3. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด
 4. การประท้วงสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัย
 5. นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัลและปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ให้รายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัยต่อคณะกรรมการ จัดการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด  (กำหนดเวลาทางผู้จัด จะติดไว้ ณ จุดรายงานตัว)
 6. กรณีที่นักวิ่งไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อน ลำดับนักวิ่งที่ได้ลำดับรองลงมา มีสิทธิ์รับรางวัลแทน
 7. การแสดงรายงานตัวเพื่อรับรางวัล จำเป็นต้องแสดง BIB ถูกต้องตามที่สมัครไว้มีชื่อ-นามสกุล ถูกต้องตาม บัตรประชาชน และผู้ชนะต้องนำหลักฐานมาแสดง อย่างเช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทางมาแสดงต่อคณะกรรมการด้วย
 8. นักวิ่งที่ติดอันดับและรับถ้วยรางวัลไปแล้ว หากภายหลังคณะผู้จัดการแข่งขัน ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริต ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม  คณะผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบถ้วยรางวัล รวมถึงจะมีบทลงโทษทั้งทางกฎหมายและทางสังคม

กำหนดการ

จัดโดย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TEL : 096-885-5609  (จันทร์ – ศุกร์  09.00 – 18.00 น.)
E-mail: [email protected]

Facebook Page Official  : https://www.facebook.com/EITrunning/

ShutterRunning (2014) Co., LTD.

the Full service of running event management by a professional organizing team
7 Market Today Project กรุงเทพกรีฑา7 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร, 10240.
TEL : 096-885-5609, 086-389-5627
( Mon – Fri 09.00 AM – 06.00 PM )
EMAIL : [email protected]