00วัน
00ชั่วโมง
00นาที
00วินาที

FUJIFILM Never Stop Running 2023

18 มิถุนายน 2566
ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 2. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
 3. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรคภัยและโรคร้ายต่างๆ
 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์
 5. เพื่อสนับสนุนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลของมูลนิธิแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และลดช่องว่างในการเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์แก่คนไทยทุกคน
 6. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคคลากรในองค์กร คู่ค้า รวมถึงผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ฟูจิฟิล์ม

ของที่ระลึก

ประเภทกิจกรรมและรางวัล

 • ระยะ 2 km.
 • ค่าสมัคร 600 บาท
 • รับเสื้อที่ระลึก, กระบอกน้ำ และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)
 • ไม่มีการแข่งขัน
 • ระยะ 4 km.
 • ค่าสมัคร 600 บาท
 • รับเสื้อที่ระลึก, กระบอกน้ำ และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)
 • ไม่มีการแข่งขัน
 • ระยะ 9 km.
 • ค่าสมัคร 600 บาท
 • รับเสื้อที่ระลึก, กระบอกน้ำ, และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)
 • ผู้ชนะ Top Speed ( Overall )ชายและหญิง รับโล่รางวัล และผลิตภัณฑ์ FUJIFILM
 • ผู้ชนะในกลุ่มอายุชายและหญิงรับโล่รางวัล และผลิตภัณฑ์ FUJIFILM

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันในระยะ 9 กม.

ผู้ชนะ Top Speed ( Overall ) ชายและหญิง รับโล่รางวัล
และผลิตภัณฑ์ FUJIFILM  X-S10 WITH 15-45 MM LENS มูลค่า 39,990 บาท

การแบ่งกลุ่มอายุในประเภทแข่งขัน 9 กม.
ชาย/หญิง :อายุไม่เกิน 40 ปี (Echo Boomer) , อายุ 40 ปีขึ้นไป (Baby Boomer)

ผู้ชนะในกลุ่มอายุ ชาย และ หญิง อันดับ 1-3  รับโล่รางวัล และผลิตภัณฑ์ฟูจิฟิล์ม
อันดับ 1 รับโล่รางวัล และผลิตภัณฑ์ FUJIFILM INSTAX LINK WIDE  มูลค่า 5,790 บาท
อันดับ 2 รับโล่รางวัล และผลิตภัณฑ์ FUJIFILM INSTAX SQ1 (ORANGE) มูลค่า 4,290 บาท
อันดับ 3 รับโล่รางวัล และผลิตภัณฑ์ FUJIFILM INSTAX MINI 12  มูลค่า 2,690 บาท

ของรางวัลพิเศษ

รางวัลพิเศษ! ผู้สมัครทุกท่านร่วมลุ้น Lucky Draw
จำนวน 3 รางวัล ผลิตภัณฑ์ FUJIFILM INSTAX MINI 11  มูลค่า 2,290 บาท
พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมจาก Fujifilm ภายในงาน… FREE !!

Route Map

กติกาการแข่งขัน

กติกาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สงวนสิทธิ์การสมัครหนึ่งบุคคล (คนเดียวกัน) ต่อหนึ่งรายการ
 2. ห้ามใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 3. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 4. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครและไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี
 5. ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทน
 6. ไม่มีการรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ (Race Pack) ในวันแข่งขัน
 7. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่นภัยจากธรรมชาติ

กติกาการแข่งขันและการรับรางวัล

 1. นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทตามที่คณะผู้จัดกำหนดไว้
 2. นักวิ่งต้องติดหมายเลข BIB ให้เห็นอย่างชัดเจนและต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ที่กำหนดไว้ทุกจุด  กรณีที่วิ่งลัดหรือออกนอกเส้นทาง คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
 3. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด
 4. การประท้วงสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยและผู้ประท้วงต้องวางเงิน 1,000 บาท และผู้ประท้วงจะได้รับเงินคืน ถ้าการประท้วงเป็นผล
 5. นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัลและปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ให้รายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัยต่อคณะกรรมการ จัดการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด  (กำหนดเวลาทางผู้จัด จะติดไว้ ณ จุดรายงานตัว)
 6. กรณีที่นักวิ่งไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อน ลำดับนักวิ่งที่ได้ลำดับรองลงมา มีสิทธิ์รับรางวัลแทน
 7. การแสดงรายงานตัวเพื่อรับรางวัล จำเป็นต้องแสดง BIB ถูกต้องตามที่สมัครไว้มีชื่อ-นามสกุล ถูกต้องตาม บัตรประชาชน และผู้ชนะต้องนำหลักฐานมาแสดง อย่างเช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทางมาแสดงต่อคณะกรรมการด้วย
 8. นักวิ่งที่ติดอันดับและรับถ้วยรางวัลไปแล้ว หากภายหลังคณะผู้จัดการแข่งขัน ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริต ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม  คณะผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบถ้วยรางวัล รวมถึงจะมีบทลงโทษทั้งทางกฎหมายและทางสังคม

กำหนดการ

ผู้สนับสนุน

ติดต่อสอบถาม การสมัครร่วมกิจกรรม
TEL : 086-389-5627
(MON – FRI  09.00 AM – 06.00 PM)
E-MAIL : [email protected]

ShutterRunning (2014) Co., LTD.

the Full service of running event management by a professional organizing team
7 Market Today Project กรุงเทพกรีฑา7 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร, 10240.
TEL : 096-885-5609, 086-389-5627
( Mon – Fri 09.00 AM – 06.00 PM )
EMAIL : [email protected]