วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล
จ. นครนายก

00วัน
00ชั่วโมง
00นาที
00วินาที

รายละเอียดกิจกรรม

          การมีส่วนร่วมของคนไทยทุกภาคเป็นแนวทางหนึ่งที่ภาคประชาชนแนวหลังจะช่วยเหลือได้ โดยไม่ละเลยทอดทิ้งหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินและให้เป็นเพียงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ หากแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันอย่างจริงจังและจริงใจ และสิ่งที่ร่วมคิดร่วมทำนั้นจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อคนไทยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใด ภายใต้ธงชาติไทยและพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2.  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เสริมสร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ของประชาชน
3.  รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้สำหรับดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้แก่ หน่วยพิทักษ์อุทยาน แห่งชาติที่ ขญ.๑๓ (นางรอง) หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขญ.๑๔ (วังรี) หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ขญ.๒๑ (เขื่อนขุนด่านปราการชล) โรงเรียนหัวเขาแก้ว ต.สาริกา โรงเรียนวัดท่าด่าน ต.หินตั้ง จังหวัดนครนายก และสนับสนุน​เขื่อนขุน​ด่าน​ปราการ​ชล​ โครงการ​ในพระราชดำริ​

เสื้อที่ระลึก

เสื้อ Finisher ( 21 K )

เหรียญที่ระลึก

โล่รางวัลสำหรับผู้ชนะในกลุ่มอายุ

เส้นทางการวิ่งแข่งขัน 21 KM

 • 21 กม. (ใช้ชิพจับเวลา)
  ค่าสมัคร 800 บาท
  ผู้สมัครจะได้ได้รับเสื้อที่ระลึก เบอร์วิ่ง
  และเสื้อ Finisher พร้อมเหรียญที่ระลึก(เมื่อเข้าเส้นชัย)

เส้นทางวิ่งแข่งขัน 10 KM

 • 10 กิโลเมตร (ใช้ชิพจับเวลา)
  ค่าสมัคร  600 บาท
  ผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก เบอร์วิ่ง
  เหรียญที่ระลึก(เมื่อเข้าเส้นชัย)

เส้นทางเดิน-วิ่ง 5 KM

 • ฟันรัน 5 กม.
  ค่าสมัคร  500 บาท
  ผู้สมัครได้รับเสื้อที่ระลึก เบอร์วิ่ง
  เหรียญที่ระลึก(เมื่อเข้าเส้นชัย)

ประเภทกิจกรรมและรางวัล

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน 21 กม. และ 10 กม.

ผู้ชนะ Overall อันดับ 1 ชาย-หญิง ได้รับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ชนะชายและหญิงอันดับ 1 – 5 ในทุกกลุ่มอายุได้รับถ้วยรางวัล

การแบ่งกลุ่มอายุ  ชาย  : อายุไม่เกิน 29 ปี , 30 -39 , 40-49, 50-59 , 60 ขึ้นไป
หญิง : อายุไม่เกิน 29 ปี  ,30 -39 , 40-49 , 50 ปีขึ้นไป

รางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน 21 กม. และ 10 กม.

กติกาการแข่งขัน

กติกาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สงวนสิทธิ์การสมัครหนึ่งบุคคล(คนเดียวกัน) ต่อหนึ่งรายการ
 2. ห้ามใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 3. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 4. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครและไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกรณี
 5. ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทน
 6. ไม่มีการรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ (Race Pack) ในวันแข่งขัน
 7. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่นภัยจากธรรมชาติ

กติกาการแข่งขันและการรับรางวัล

 1. นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทตามที่คณะผู้จัดกำหนดไว้
 2. นักวิ่งต้องติดหมายเลข BIB ให้เห็นอย่างชัดเจนและต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ที่กำหนดไว้ทุกจุด  กรณีที่วิ่งลัดหรือออกนอกเส้นทาง คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
 3. กรณีนักวิ่งชื่อไม่ตรงกับชื่อในบิบ จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลทุกประเภท และไม่ได้รับสิทธิ์การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุให้กับนักวิ่ง
 4. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด
 5. การประท้วงสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยและผู้ประท้วงต้องวางเงิน 1,000 บาท และผู้ประท้วงจะได้รับเงินคืน ถ้าการประท้วงเป็นผล
 6. นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัลและปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ให้รายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัยต่อคณะกรรมการ จัดการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด  (กำหนดเวลา ทางผู้จัดจะติดไว้ ณ จุดรายงานตัว)
 7. กรณีที่นักวิ่งไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อน ลำดับนักวิ่งที่ได้ลำดับรองลงมา มีสิทธิ์รับรางวัลแทน
 8. การแสดงรายงานตัวเพื่อรับรางวัล จำเป็นต้องแสดง BIB ถูกต้องตามที่สมัครไว้มีชื่อ-นามสกุล ถูกต้องตาม บัตรประชาชน และผู้ชนะต้องนำหลักฐานมาแสดง อย่างเช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทางมาแสดงต่อคณะกรรมการด้วย
 9. นักวิ่งที่ติดอันดับและรับถ้วยรางวัลไปแล้ว หากภายหลังคณะผู้จัดการแข่งขัน ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริต ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม  คณะผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบถ้วยรางวัล รวมถึงจะมีบทลงโทษทั้งทางกฎหมายและทางสังคม

กำหนดการ

ผู้ดำเนินงานจัดงาน-ผู้สนับสนุน

ติดต่อสอบถาม การสมัครร่วมกิจกรรม
TEL : 086-389-5627
(MON – FRI  09.00 AM – 06.00 PM)
E-MAIL : [email protected]

ShutterRunning (2014) Co., LTD.

the Full service of running event management by a professional organizing team
7 Market Today Project กรุงเทพกรีฑา7 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร, 10240.
TEL : 096-885-5609, 086-389-5627
( Mon – Fri 09.00 AM – 06.00 PM )
EMAIL : [email protected]