RAJAPRUK MAHIDOL RUN 2023

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ ลานหน้าศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

จัดโดย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมศิษย์เก่าอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล (สอม.)

 

00วัน
00ชั่วโมง
00นาที
00วินาที

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นที่รับรู้และรู้จักของประชาชนทั่วไป

2.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ประชาชน มีความปลอดภัย และหัวใจแข็งแรง

3. เพื่อนำรายได้จากการจัดงานสำหรับกิจกรรมเพื่อการกุศล

ของที่ระลึก

ประเภทกิจกรรมและรางวัล

 • 5 Km
 • ค่าสมัคร 500 บาท
 • สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อที่ระลึกและรับเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย
 • ไม่มีการแข่งขัน
 • 10 Km  (ใช้ชิพจับเวลา)
 • ค่าสมัคร 600 บาท
 • สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อที่ระลึกและรับเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย
 • 15 Km (ใช้ชิพจับเวลา)
 • ค่าสมัคร 700 บาท
 • สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อที่ระลึกและรับเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย
 • VIP
 • ค่าสมัคร 1,500 บาท
 • สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อที่ระลึกคอกลมและเสิ้อโปโล รวม 2 ตัวและรับเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกระยะ และมีสิทธิ์แข่งขันในระยะที่สมัคร

รางวัลผู้ชนะ ชาย-หญิงในแต่ละประเภท ( 10 Km และ 15 Km )

ผู้ชนะชาย/หญิง ในทุกกลุ่มอายุอันดับ 1-5  ได้รับถ้วยรางวัล

การแบ่งกลุ่มอายุชาย-หญิง ชาย    อายุไม่เกิน 29 ปี , 30 -39 , 40-49, 50-59 , 60 ปีขึ้นไป หญิง   อายุไม่เกิน 29 ปี  ,30 -39 , 40-49 , 50 ปีขึ้นไป

กติกาการแข่งขัน

กติกาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สงวนสิทธิ์การสมัครหนึ่งบุคคล (คนเดียวกัน) ต่อหนึ่งรายการ
 2. ห้ามใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 3. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 4. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครและไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี
 5. ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทน
 6. ไม่มีการรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ (Race Pack) ในวันแข่งขัน
 7. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่นภัยจากธรรมชาติ

กติกาการแข่งขันและการรับรางวัล

 1. นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทตามที่คณะผู้จัดกำหนดไว้
 2. นักวิ่งต้องติดหมายเลข BIB ให้เห็นอย่างชัดเจนและต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ที่กำหนดไว้ทุกจุด  กรณีที่วิ่งลัดหรือออกนอกเส้นทาง คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
 3. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด
 4. การประท้วงสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยและผู้ประท้วงต้องวางเงิน 1,000 บาท และผู้ประท้วงจะได้รับเงินคืน ถ้าการประท้วงเป็นผล
 5. นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัลและปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ให้รายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัยต่อคณะกรรมการ จัดการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด  (กำหนดเวลาทางผู้จัด จะติดไว้ ณ จุดรายงานตัว)
 6. กรณีที่นักวิ่งไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อน ลำดับนักวิ่งที่ได้ลำดับรองลงมา มีสิทธิ์รับรางวัลแทน
 7. การแสดงรายงานตัวเพื่อรับรางวัล จำเป็นต้องแสดง BIB ถูกต้องตามที่สมัครไว้มีชื่อ-นามสกุล ถูกต้องตาม บัตรประชาชน และผู้ชนะต้องนำหลักฐานมาแสดง อย่างเช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทางมาแสดงต่อคณะกรรมการด้วย
 8. นักวิ่งที่ติดอันดับและรับถ้วยรางวัลไปแล้ว หากภายหลังคณะผู้จัดการแข่งขัน ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริต ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม  คณะผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบถ้วยรางวัล รวมถึงจะมีบทลงโทษทั้งทางกฎหมายและทางสังคม

กำหนดการ

ผู้ดำเนินการจัดงานและผู้สนับสนุน

ติดต่อสอบถาม
Tel : 096-885-5609 (Mon – Fri  09.00 AM – 06.00 PM)
E-MAIL : [email protected]

ShutterRunning (2014) Co., LTD.

the Full service of running event management by a professional organizing team
7 Market Today Project กรุงเทพกรีฑา7 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร, 10240.
TEL : 096-885-5609, 086-389-5627
( Mon – Fri 09.00 AM – 06.00 PM )
EMAIL : [email protected]