ลงทะเบียนบน Mobile Application

Suanpruek99 10-Hour UltraMarathon

Presented By Bumrungrad International Hospital

21 พฤษภาคม 2566
ณ สวนนวมินทร์ภิรมย์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

00วัน
00ชั่วโมง
00นาที
00วินาที

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
  สมรรถภาพทางกายที่แข็งแรงและทางจิตใจที่เข้มแข็ง
  สมรรถภาพในการทำงานร่วมกัน (การแข่งขันประเภททีม)
 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลดีที่ตามมาต่อสังคม ได้แก่ความมีวินัย มุ่งมั่น อดทน – ความมีคุณธรรม จริยธรรม ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้-ชนะ ยอมรับในความสามารถของผู้อื่นความฉลาดทางอารมณ์ – ความคิดวิจารณญาณ และการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
 3. เพื่อสานต่อประเพณีการจัดงานวิ่งอัลตร้ามาราธอน 10 ชั่วโมง ของชมรมวิ่งสวนพฤกษ์99 ให้คงสืบอยู่ต่อไป
 4. เนื่องจากเป็นการแข่งขันที่ใช้เวลานานถึง 10 ชั่วโมง จึงทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทีมสนับสนุนนักวิ่ง ตลอดจนประชาชนทั่วไปผู้เข้าชมการแข่งขัน เกิดความใกล้ชิดคุ้นเคยกัน ส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพอันดีและความสามัคคีต่อกัน
 5. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปดำเนินการเพื่อกิจการสาธารณะประโยชน์ของชมรมฯ และ/หรือกิจการการกุศลต่างๆ

 

ของที่ระลึก

ประเภทและรางวัลการแข่งขัน

ประเภทเดี่ยว 10 ชม./10-Hour Solo

 • ประเภทเดี่ยว 10 ชม. ค่าสมัคร 1,800 บาท/คน ได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเมื่อจบการแข่งขัน

ชายและหญิงทั่วไป อันดับ 1-10 ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลดังนี้
อันดับที่ 1 เงินรางวัล     10,000 บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล       8,000 บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล       6,500 บาท
อันดับที่ 4 เงินรางวัล       6,000 บาท
อันดับที่ 5 เงินรางวัล       5,500 บาท
อันดับที่ 6 เงินรางวัล       5,000 บาท
อันดับที่ 7 เงินรางวัล       4.500 บาท
อันดับที่ 8 เงินรางวัล       4,000 บาท
อันดับที่ 9 เงินรางวัล       3,500 บาท
อันดับที่ 10 เงินรางวัล     3,000 บาท

ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป และ หญิงอายุ 45 ปีขึ้นไป (ที่ไม่ติดอันดับ 1-10 ในประเภทเดี่ยว) อันดับ 1- 5 ได้ถ้วยรับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล อันดับละ 1,500 บาท

ประเภททีมคู่ / 2-person team relay

 • ประเภททีมผลัด 2 คน (2 x 5 ชม.) ค่าสมัคร 1,200 บาท/คน (2,400 บาท/ทีม) ได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเมื่อจบการแข่งขันทุกคน
  – ประเภทคู่ชาย
  – ประเภทคู่หญิง
  – ประเภทคู่ผสมชาย-หญิง

ผู้ชนะ อันดับ 1-5 ในแต่ละประเภททีมผลัด จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ (ทีมละ 2 ใบ) พร้อมเงินรางวัล ตามลำดับดังนี้
อันดับที่ 1 เงินรางวัล       10,000 บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล        8,000 บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล        6,000 บาท
อันดับที่ 4 เงินรางวัล        4,000 บาท
อันดับที่ 5 เงินรางวัล        3,000 บาท

ประเภททีมผลัด 4 คน/
4-person team relay

 • ประเภททีมผลัด 4 คน (แต่ละทีมต้องมีนักวิ่งหญิงอย่างน้อย 1 คน)
  ค่าสมัคร 800 บาท/คน ( 3,200 บาท/ทีม)
  ได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเมื่อจบการแข่งขันทุกคน

ทีมอันดับ 1-5 ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ (ทีมละ 4 ใบ) พร้อมเงินรางวัลดังนี้
อันดับที่ 1 เงินรางวัล       10,000 บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล        8,000 บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล        6,000 บาท
อันดับที่ 4 เงินรางวัล        4,000 บาท
อันดับที่ 5 เงินรางวัล        3,000 บาท

หมายเหตุ

 • ผู้รับรางวัลประเภทเดี่ยวทุกรางวัลต้องทำระยะทางได้  30   รอบสวนขึ้นไป (ยกเว้นนักวิ่งแฟนซี)
 • ทีมคู่ที่ได้รับรางวัลทุกอันดับต้องทำระยะทางรวมกันได้  30 รอบสวนขึ้นไป

รางวัลพิเศษ

ประเภทเดี่ยว 10 ชม. TOP 100 ชาย/หญิง
ได้รับเสื้อ TOP 100 Runners  และตุ๊กตาพี่สำเริง&น้องสำราญ Limited Edition
(เสื้อ Top 100 จะจัดส่งให้ภายใน 20 วัน โดยที่จะได้รับเสื้อตาม size ที่ต้องการ รวมทั้งจะทำการพิมพ์ชื่อด้านหลังเสื้อให้ด้วย)

ประเภทเดี่ยว 10 ชม. ทำระยะทางได้ 30 รอบ (63 กิโลเมตร) ขึ้นไป
ได้รับโล่ผู้พิชิต 30 รอบ
 * นักวิ่งประเภทเดี่ยว 10 ชม.ที่ได้รับรางวัลในอันดับ 1-10  ไปแล้ว ไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัล 30 รอบได้อีก

นักวิ่งแฟนซี ( รับรางวัลพิเศษ)

รางวัลทำลายสถิติ 10-Hour UltraMarathon
สนามสวนนวมินทร์ภิรมย์

นักวิ่งชายและหญิง ทำลายสถิติของรายการ  รับเงินรางวัล 10,000 บาท
** สถิติที่ดีที่สุดของนักวิ่งชาย รายการ สวนพฤกษ์99 อัลตร้ามาราธอน 10 ชม.เป็นของนักวิ่งชาวเคนย่า
Mr. Jone Sa Moei    ทำสถิติระยะทางรวม  111.30 กม.
( 53 รอบสวนนวมินทร์ภิรมย์ ) ด้วยเวลา  09.55:11 ชม. ( ปี 2012 )

*** สถิติที่ดีที่สุดของนักวิ่งหญิง  รายการสวนพฤกษ์99  อัลตร้ามาราธอน 10 ชม.เป็นของนักวิ่งชาวไทย
คุณสายปัญญา ตันวิไล  ทำสถิติระยะทางรวม  105.00  กม.
( 50 รอบ สวนนวมินทร์ภิรมย์)  ด้วยเวลา  9:51:10  ชม. ( ปี 2014 )

หมายเหตุ กรณีมีผู้ทำลายสถิติระยะทางหลายคนในการแข่งขันครั้งนี้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาให้ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด (ใช้เวลาน้อยที่สุด)
เป็นผู้รับรางวัลพิเศษ ทำลายสถิติเพียงคนเดียว

กติกาการแข่งขัน

กติกาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สงวนสิทธิ์การสมัครหนึ่งบุคคล(คนเดียวกัน) ต่อหนึ่งรายการ
 2. ห้ามใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 3. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 4. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครและไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกรณี
 5. ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทน
 6. ไม่มีการรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ (Race Pack) ในวันแข่งขัน
 7. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่นภัยจากธรรมชาติ

กติกาการแข่งขันและการรับรางวัล

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเริ่มทำการแข่งขันและสิ้นสุดการแข่งขันตามเวลาที่กำหนด
 2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องติดหมายเลขวิ่ง (BIB) และ ชิพ (chip) ตลอดเวลา ในขณะที่ทำการแข่งขัน
 3. กรณีนักวิ่งชื่อไม่ตรงกับชื่อในบิบ จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลทุกประเภท และไม่ได้รับสิทธิ์การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุให้กับนักวิ่ง
 4. ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ในบริเวณสนามของการแข่งขันตลอดเวลา หากต้องการออกนอกสนามการแข่งขันต้องแจ้งฝ่ายจัดการแข่งขันทุกครั้ง
 5. ทีมแพทย์สนามมีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาให้นักวิ่งออกจากการแข่งขัน
 6. ประเภททีมผลัดประเภทคู่ ( 2 X 5 ชม.) ผลัดแรกออกสตาร์ทเวลา 06.00 น. พร้อมประเภทเดี่ยว 10 ชม.และเมื่อวิ่งครบ 5 ชม. (เวลา 11.00 น.)  จะต้องเปลี่ยนผลัด โดยผลัดต่อไปต้องไปรายงานตัวต่อกรรมการก่อนเวลาเปลี่ยนผลัด 10 นาที  ผลัดแรกเมื่อมาถึงจุดเปลี่ยนผลัด แต่ยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนผลัดตามที่กำหนด อนุญาตให้วิ่งต่อได้ และเมื่อถึงจุดเปลี่ยนผลัด ต้องให้ผลัดต่อไป ทำการแข่งขันต่อทันที
 7. ประเภททีมผลัดผสม ( 4 X 2.30 ชม.) ผลัดแรกออกสตาร์ทเวลา 06.00 น. พร้อมประเภทเดี่ยว 10 ชม.และเมื่อวิ่งครบ 2.30 ชม.  จะต้องเปลี่ยนผลัด โดยผลัดต่อไปต้องไปรายงานตัวต่อกรรมการ ก่อนเวลาเปลี่ยนผลัด 10 นาที  ผลัดแรกเมื่อมาถึงจุดเปลี่ยนผลัด แต่ยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนผลัด ตามที่กำหนด อนุญาตให้วิ่งต่อได้ และเมื่อถึงจุดเปลี่ยนผลัด ต้องให้ผลัดต่อไป ทำการแข่งขันต่อทันที
 8. ผู้เข้าแข่งขันสามารถหยุดพักทำกิจกรรมต่างๆที่จำเป็นได้ตลอดเวลาในขณะแข่งขัน ณ จุดพักต่างๆของสนาม
 9. ในวันแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันประเภททีมผลัด จะต้องวิ่งตามลำดับผลัดที่สมัครไว้ หรือตามที่แจ้งไว้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันไว้ก่อน  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับตัวผู้เข้าแข่งขันไม่ตรงกับระยะผลัดของตัวผู้ เข้าแข่งขันเอง ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามถือว่าการแข่งขันของทั้งทีมเป็นโมฆะ
 10. การเจตนาโกงการแข่งขันทุกกรณีให้ถือว่าการแข่งขันของผู้นั้นเป็นโมฆะ คณะกรรมการจะเชิญออกจากการแข่งขันในทันที รวมถึงจะมีบทลงโทษทางสังคมด้วย
 11. การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด หากมีการประท้วง ผู้ประท้วงจะต้องเป็นผู้ที่เข้าแข่งขันเท่านั้น และจะต้องวางเงิน 1,000 บาท หากการประท้วงเป็นผล คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะคืนเงินให้
 12. นักวิ่งหรือทีมสนับสนุนนักวิ่งทำผิดระเบียบการใช้สถานที่ (สวนสาธารณะ) หากแจ้งเตือนแล้วยังมิได้หยุดการกระทำ ผู้จัดมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขัน (ทั้งชมรม/หรือทีมโดยไม่คืนค่าสมัคร) หรือผู้จัดมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันทันทีโดยไม่แจ้งเตือน

กำหนดการ

ผู้สนับสนุน

ติดต่อสอบถาม การสมัครร่วมกิจกรรม
TEL : 096-885-5609
(MON – FRI  09.00 AM – 06.00 PM)
E-MAIL : [email protected]

ShutterRunning (2014) Co., LTD.

the Full service of running event management by a professional organizing team
7 Market Today Project กรุงเทพกรีฑา7 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร, 10240.
TEL : 096-885-5609, 086-389-5627
( Mon – Fri 09.00 AM – 06.00 PM )
EMAIL : [email protected]